Ben Gurion University - Home Page The Faculty of Humanities and Social Sciences - Home Page דף הבית - הפקולטה למדעי הרוח והחברה אוניברסיטת בן גוריון - דף הבית
   
 
כללי

 

מטרת הלימודים באנגלית כשפה זרה היא להכשיר תלמידים בקריאת חומר אקדמי באופן עצמאי ויעיל.

היקף כל קורס הוא 4 שעות שבועיות במשך סמסטר אחד.

 

על התלמיד לסיים את כל לימודי האנגלית במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו לתואר הראשון או ללימודיו לתואר ברפואה.

תלמיד אשר לא יעמוד בדרישה זו יופסקו לימודיו. חידוש הלימודים לתואר יותנה במילוי דרישות לימודי האנגלית כשפה זרה.

דרישות היחידה לאנגלית כשפה זרה

התלמיד נדרש להפגין רמת ידע גבוהה באנגלית, רמה השווה לרמת הקורס מתקדמים 2 , ולקבל פטור מלימודי האנגלית. לבדיקת ידיעותיו של התלמיד באנגלית, הוא ייבחן בבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמי"ר.

תלמיד אשר השיג ציון שאינו פוטר אותו מלימודי האנגלית, יסווג לאחת משלוש הרמות השונות ביחידה:

בינונית, מתקדמים1, מתקדמים2  ויתקדם מרמה לרמה עד אשר יסיים את הקורס מתקדמים 2 { המקנה 2 נק"ז }. מועדי הבחינה הפסיכומטרית ומבחן אמי"ר מתפרסמים בידיעון למועמדים.

תלמיד שסיים קורס באנגלית במכינה קדם - אקדמית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ימשיך ללמוד בקורסים אוניברסיטאיים, לפי הישגיו עד שיסיים את קורס מתקדמים2.

תלמיד העובר ממכללות באחריות אקדמית של אוניברסיטת בן - גוריון בנגב: מכללת "ספיר" ומכללת "אחווה", יוכל לעשות כן רק אם סיים את חובות לימוד האנגלית כשפה זרה.

תלמיד העובר מהאוניברסיטה העברית, הטכניון ,אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה הפתוחה , יוכל להמשיך ללמוד אנגלית עפ"י אישור שיציג על לימודי אנגלית מהאוניברסיטה בה למד, בתנאי שרמתו בינונית לפחות.

תלמיד שסיים את לימודי האנגלית באחת האוניברסיטאות הנ"ל, ע"י השלמת קורס שווה לרמת מתקדמים 2 של אוניברסיטת בן - גוריון בנגב, יהיה פטור. על הסטודנט להציג אישורים מתאימים.

לא יינתן פטור על-פי ציון בגרות או מבחן פטור מאוניברסיטה אחרת.

קורסי הכנה ברמה האקדמית

בקורסים אלה הדגש הינו על לימוד מאמרים אקדמיים הנלקחים מכתבי-עת וספרי לימוד, ניתוח מבנה המאמר, הכרת השפה האקדמית,כולל קריאה אינטנסיבית ומקיפה והכנה לעבודה עצמאית.

מתקיימים שלושה קורסי הכנה ברמה האקדמית: בינונית , מתקדמים1 , מתקדמים2. ההשתתפותבקורסים ברמות בינונית ומתקדמים 1 היא בתשלום נוסף לשכר הלימוד כפי שיקבע על-ידי האוניברסיטה.

הקורסים מחולקים לפי פקולטות ולפעמים לפי מחלקות. במקרה שיש קורס מיוחד למחלקה, התלמיד חייב ללמוד בקורס זה.

ציון עובר בקורסים ברמה אקדמית

בינונית - בכל פקולטות . בתי הספר                                56

מתקדמים1 ו 2  בכל פקולטות . בתי ספר                         56

בפקולטה למדעי הבריאות - ביה"ס לרפואה                      70

נקודות הזכות לקראת התואר ניתנות עבור הקורס מתקדמים2 בלבד. רק הציון הסופי של רמת מתקדמים 2 ישוקלל לממוצע התואר הראשון.

נוכחות בשיעורים

קיימת חובת השתתפות בכל שעורי האנגלית כשפה זרה. כדי להבטיח מקום בקבוצת הלימוד אליה נרשם, חייב התלמיד להשתתף בשלושת השיעורים הראשונים לאחר הרשמתו.

תלמיד אשר לא יופיע לשלושת השיעורים הראשונים מיום תחילת הקורס, הרשמתו עלולה להתבטל ומקומו יימסר לתלמיד אחר.

במקרה של מחלה או שירות מילואים בתחילת קורס, יש להודיע על כך למזכירות היחידה ולהמציא אישורים מתאימים. תלמיד שלא יודיע על היעדרותו, הרשמתו תבוטל.

חובה על תלמיד שלא הופיע לשיעור מסיבה כלשהי להשלים את החומר שהחסיר. במקרה של מחלה או שירות מילואים במהלך הלימודים, יש להודיע על כך למזכירות היחידה ולהמציא אישורים מתאימים.

תלמיד שלא יופיע לשלושה שיעורים מתחילת הסמסטר ללא הצדקה, לאחר תקופת השינויים, הרשמתו עלולה להתבטל וכספו לא יוחזר לו. הוא גם לא יהיה רשאי להבחן באותו הקורס.

במשך ובתום הסמסטר יתקיימו בחינות. מועדי הבחינות שינתנו במשך הסמסטר יובאו לידיעת הסטודנט ע"י המורה.

הרכב הציון הסופי בקורסים לאנגלית כשפה זרה

הציון הסופי מורכב :

ציון כיתה                      60%

מבחן סופי בקורס            40%

תלמיד החוזר על קורס , חייב לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל. ציון כיתה בקורס קודם, אינו עובר לקורס אחר.

קורסי קיץ

בקיץ מתקיימים קורסים אינטנסיביים באנגלית. תלמידים המעוניינים ללמוד אנגלית לפני תחילת לימודיהם באוניברסיטה, בין כשפה זרה ובין כשפת עזר לאחד מתחומי התמחותם,רשאים להירשם ללימודים בקורס קיץ.

הלימודים מתקיימים ב 2 מחזורים בני שלושה שבועות כל אחד. תלמידים בקורס הקיץ נהנים מהעובדה שביכולתם להקדיש את זמנם אך ורק ללימודי האנגלית.

הקורס מאפשר לתלמידי הרמות הנמוכות להגיע לרמה המינימאלית הנדרשת - בינונית . ללא קורס הקיץ לא יוכלו לעמוד בדרישה זו.

כמו כן , הקורס מיועד לתלמידי הרמות הבינונית , מתקדמים1 ומתקדמים2 המעוניינים לסיים את חובה לימודי האנגלית בקיץ ולהקדיש את זמנם בשנת הלימודים לקורסי חובה אחרים.

אין היחידה לאנגלית כשפה זרה מתחייבת לקיים קורסים בכל הרמות בקיץ. קיום הקורסים מותנה במספר המשתתפים.


 
   
חפש
Powered by Microsoft Sharepoint
default
אודות המחלקה
סגל
הודעות
שעות קבלה
שאלות ותשובות
מערכת שעות
english קורסים
יצירת קשר
 |   |   |   |   |